Odborné prehliadky a odborné skúšky (REVÍZIE)


Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. §9, ods.1 písm. a),c) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdavia pri práci, zásad bezpečnej práce a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení. Zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) poskytujeme pre:

Druhy odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie):

Odstraňovanie nedostatkov zistených pri periodickej OPaOS (revízii), prípadne doplnenie chýbajúcej dokumentácie.

Lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok ručného naradia:

Skupina Lehoty pravidelných revízii náradia
A trieda ochrany I - 6 mesiacov trieda ochrany II, III - 12 mesiacov
B trieda ochrany I - 3 mesiace trieda ochrany II, III - 6 - mesiaov
C trieda ochrany I - 2 mesiace trieda ochran II, III - 3 - mesiace

Rozdelenie elektrického ručného náradia podla pracovného využitia:
Skupina A - s náradím sa pracuje len občas ( do 100 pracovných hod. do roka)
Skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo ( od 100 do 250 pracovných hod. do roka)
Skupina C - s náradim sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 pracovných hod. do roka)

Lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov:

Skupina podľa
používania
(A-E)
spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiacov pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Lehoty pravidelných odborných skúšok a odborných prehliadok nepripevnených spotrebičov:

Skupina Trieda Nepripevnené spotrebiče vrátane elektrického ručného náradia držaného v ruke Ostatné nepripevnené spotrebiče
A I, II, III Predvydaním prevádzkovateľovi alebo používateľovi
B I, II, III 3 mesiace
6 mesiacov
6 mesiacov
C I, II, III 6 mesiacov
12 mesiacov
24 mesiacov
D I, II, III 12 mesiacov 24 mesiacov
E I, II, III 12 mesiacov 24 mesiacov

skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu
skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (Stavby, Poľnohospodárske práce)
skupina C - Spotrebiče pužívané pri priemyselnej a remeselnej činnosti
skupina D - Spotrebiče pužívané vo verejne prístupných priestoroch (Školy, Hotely)
skupina E - Sporebiče používané pri administratívnej činnosti

Lehoty pravidelných OP a OS elektrickej inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosferickej elektriny podľa druhu objektu:

Elektrická inštalácia Lehota rok
Murovaná obytná a kancelárska budova 5
Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 30m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napr.: kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C,D,E a F vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z. 2
Pojazdný a prevozný prostriedok (miešačka, pásový dopravník...) STN 33 2000-7-754:2005 1
Dočasná elektrická inštalácia (výstavy, prehliadky, stánky) STN 33 2000-7-704:2007,
STN 33 2000-7-711:2004
0,5
Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny Lehota rok
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
Ostatný objekt 5

Lehoty kontrol a revízií systému ochrany pred bleskom:

Skupina
Hladina ochrany STN EN 62305-1 Vizuálna kontrola (rok) Úplná revízia (rok) Kritické systémy úplnej revízie (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Lehoty pravidelných OP a OS elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a prostredia:

Vonkajšie vplyvy STN 33 2000-5-51 Druh prostredia STN 33 0300 Lehota roky
AA4 Základné 5
AA5 Normálne 5
AA1 až AA3 Studené 3
AA6 Horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% Vlhké 3
AD3 až AD8 Mokré 1
AF3 So zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 S extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5, AE6 Prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 S otrasmi 2
AL2 S biologickými škodcami 3
BE2 Pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 Vonkajšie 4
AD2, AN2 Pod prístreškom 4
weiter

© 2017 RELEC services s.r.o. Vytvoril NikoWebs